Katsaus vuoden 2021 tapahtumiin

Integraatiostrategian mukaisesti Hanselin visiona on yhdistää Suomen julkinen hankintavoima. Strategian kulmakivinä on tarjota erinomainen palvelukokemus ja laaja palveluvalikoima sekä toimia vastuullisten ja vaikuttavien hankintojen suunnannäyttäjänä. Esimerkillisen oman toiminnan, vahvan arvopohjan ja osallistavan kulttuurin uskotaan tekevän Hanselista julkisten hankintojen arvostetuimman osaajan ja sen myötä halutun työpaikan.

Vuodesta 2021 tuli toinen koronapandemian viitoittama vuosi. Henkilöstö jatkoi työntekoa pääosin etänä, ja asiakas- ja toimittajatapaamiset toteutettiin niin ikään etänä. Hanselin kahdeksan webinaaria keräsivät yhteensä lähes tuhat kuulijaa ja saivat hyvää palautetta. Webinaarien aiheina olivat mm. ICT-hankinnat, asiantuntijapalvelujen kilpailutus, dynaaminen hankintajärjestelmä, vastuullisuus ja vaikuttavuus sekä compliance. Hanselin valtio- ja kunta-asiakkaista koottu asiakasfoorumi on lunastanut paikkansa asiakkaiden tiedonvaihto- ja keskustelukanavana. Vuonna 2021 asiakasfoorumi kokoontui kolme kertaa. Teemoitettujen kokousten aiheina olivat mm. vaikuttavuuden mittaaminen, turvaviranomaisten hankinnat, hankintastrategia ja hyvinvointialueiden valmistelu.

Asiakas- ja toimittajatyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain ja toimittajatyytyväisyyskysely joka toinen vuosi. Vuotta 2021 koskevat kyselyt toteutettiin tammikuussa 2022. Asiakastyytyväisyyskyselyn arvosanojen keskiarvo mittarilla 1–5 oli 4,06 (edellinen vuosi 4,08), toimittajatyytyväisyyskyselyssä keskiarvo oli 3,90 (edellinen kerta 3,97). Kilpailutuspalveluiden projektikohtaisen asiakastyytyväisyyden keskiarvo vuoden 2021 kyselyissä oli 4,67 (edellinen vuosi 4,65) ja Hankintatoimen kehittämispalveluiden vastaava keskiarvo oli 4,54 (edellinen vuosi 4,85).

Hankintalain muutosta koskeva laki tuli voimaan 1.7.2021. Puitejärjestelyä koskevaa sääntelyä tarkennettiin siten, että puitejärjestelyn tarjouspyynnössä tulisi ilmoittaa puitejärjestelyä käyttävien hankintayksiköiden yhteenlaskettujen hankintojen määrät tai arvot. Sääntely helpotti jonkin verran puitejärjestelyjen kilpailutuksia ja sopimuskauden aikaista käyttöä. Lakimuutos sisälsi myös muita teknisempiä hankintasääntelyn muutoksia.

Syksyllä 2021 eduskunnalle annettiin hallituksen esitys hyvinvointialueiden perustamiseen liittyviksi muutoksiksi useisiin lakeihin (HE 56/2021 vp). Lakipaketti sisältää ehdotuksen muuttaa myös Hansel-lakia siten, että hyvinvointialueet voisivat olla Hanselin asiakkaita. Hansel-lain muutoksen arvioidaan tulevan voimaan keväällä 2022.

Hansel oli vuoden aikana mukana useissa hankkeissa, kuten valtiovarainministeriön ja Kuntaliiton yhteisessä Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmassa, työ- ja elinkeinoministeriön Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen osaamiskeskuksessa (KEINO) ja Valtiokonttorin Tietokiri-hankkeessa.

Hansel jatkoi 2.1.2020 käyttöönotetun uuden julkisten hankintojen ilmoituskanavan (Hilma) kehittämistä valtiovarainministeriön toimeksiannosta. Hankkeen rahoituksesta vastaa valtiovarainministeriö ja hankkeeseen liittyvä laskutus liiketoiminnan muissa tuotoissa oli 1 386 tuhatta euroa vuonna 2021 (1 477 t€ vuonna 2020). Lisäksi yhtiössä tehtiin useita muita kehitysprojekteja, kuten verkkosivustojen kehittäminen, minikisatoiminnallisuuksien rakentaminen ja tutkihankintoja.fi-palvelun teknisen alustan uudistaminen. Vuonna 2021 vastuullisuusanalyysiprosessia ja vastuullisuuden seurantamekanismeja kehitettiin edelleen. Hanselin vastuullisuusryhmä teetti selvitystyön liittyen sopimustoimittajien vastuullisuusauditointeihin. Lisäksi Hanselin oman toiminnan hiilijalanjälki selvitettiin aikaisempaa yksityiskohtaisemmin.

Hanselilla oli vuoden 2021 lopussa markkinaoikeudessa vireillä yksi valitus. Yhtiö sai vuonna 2021 markkinaoikeudesta viisi päätöstä. Kolmessa jutussa valitukset hylättiin ja kahdessa jutussa valituksen peruutuksen johdosta asioiden käsittely jäi sillensä. Hansel sai vuonna 2021 korkeimmasta hallinto-oikeudesta samasta palvelukokonaisuudesta kaksi päätöstä, joissa valituksien peruuttamisien johdosta lausuminen asioissa esitetyistä vaatimuksista raukesi. Yhtiön arvion mukaan käynnissä olevista oikeudenkäynneistä aiheutuvien taloudellisten seuraamusten todennäköisyys on pieni.

Hansel seuraa julkisten hankintojen käsittelyä Euroopan unionissa. Hansel on mukana Euroopan valtioiden keskeisten yhteishankintayksiköiden yhteistyöryhmässä. Tässä ryhmässä on Hanselin lisäksi lukuisa määrä eurooppalaisia yhteishankintayksiköitä, kuten Tanskan SKI, Ruotsin Kammarkollegiet ja Adda, Itävallan BBG, Italian Consip ja Portugalin ANCP.

Hanseliin vuonna 2019 perustettu compliance-toiminto vastaa eettisten ohjeiden ja liiketoimintaperiaatteiden sekä eettiseen toimintaan liittyvän ohjeistuksen ajantasaisuudesta, tukee henkilöstöä eettiseen toimintaan liittyvissä kysymyksissä, järjestää koulutuksia sekä käsittelee väärinkäytösilmoituksia. Toiminto raportoi vuosittain yhtiön hallitukselle. Valtion virkamieseettiset periaatteet ja vieraanvaraisuusohjeet uudistuivat keväällä 2021. Hanselin ohjeistuksen todettiin olevan sopusoinnussa omistajiemme, eli valtion ja Kuntaliiton vastaavien ohjeistusten kanssa.

Olennaiset tapahtumat tilikauden päättymisen jälkeen

Koronapandemia vaikuttaa edelleen negatiivisesti Hanselin liiketoimintaan. Asia on huomioitu yhtiön talouden suunnittelussa, mutta pandemia on lisännyt epävarmuustekijöitä.

24.2.2022 alkanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt epävarmuustekijöitä. Tällä on vaikutusta erityisesti Hanselin energiakategoriaan.

Liiketoiminnassa ei ole tapahtunut muita oleellisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.