Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

1.1 Tuloutusperiaatteet

Hanselin liikevaihto koostuu yhteishankintojen palvelumaksuista ja asiantuntijapalveluiden myynnistä. Palvelumaksut laskutetaan sopimustoimittajilta saatujen myyntiraporttien perusteella jälkikäteen siten, että toimittaja raportoi edellisen kauden myynnin seuraavan kauden alussa Hanseliin. Raportointikausi on yleensä kuukausi, mutta se voi olla myös kvartaali. Asiantuntijapalvelut laskutetaan pääsääntöisesti tehtyjen työtuntien perusteella jälkikäteen kuukausittain.

1.2 Arvostusperiaatteet

Käyttöomaisuuden tasearvot perustuvat alkuperäisiin hankintamenoihin vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Koneet ja kalusto poistetaan 25 % menojäännöspoistona. Atk-ohjelmien lisenssit poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina. Muut pitkävaikutteiset menot poistetaan 5 vuodessa tasapoistoina.

Valuuttamääräiset erät

Ulkomaan määräiset saamiset ja velat on arvostettu Euroopan keskuspankin tilipäätöspäivän keskikurssiin.

1.3 Tilinpäätöksen vertailukelpoisuus

Kirjausperiaatteet ovat pysyneet vuonna 2021 samoina kuin vuonna 2020.

2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

 

2.1 Henkilöstökulut ja henkilöstön keskimääräinen lukumäärä 2021 2020
Palkat –8 519 422,23 –8 157 688,55
Toimitusjohtajan sekä hallituksen palkat ja palkkiot –321 930,41 –327 655,00
Eläkekulut –1 507 084,29 –1 321 911,97
Muut henkilösivukulut –299 919,14 –289 796,14
Henkilöstökulut yhteensä –10 648 356,07 –10 097 051,66
Luontoisetujen yhteenlasketut raha-arvot –62 320,47 –65 473,67
Henkilökunnan lukumäärä
Tilikauden lopussa 124 118
Keskimäärin tilikauden aikana 116 111
2.2 Poistot
Tilikauden suunnitelman mukaiset poistot
Aineettomat hyödykkeet
Atk-ohjelmien käyttöoikeudet –9 821,82 –22 178,47
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto –32 062,16 –42 749,63
Tilikauden poistot yhteensä –41 883,98 –64 928,10
2.3 Liiketoiminnan muut tuotot
Saadut avustukset 320 468,57 376 062,03
Muut liiketoiminnan muut tuotot 1 560 494,37 1 290 317,22
1 880 962,94 1 666 379,25
2.4 Liiketoiminnan muut kulut
Hallinnon kulut –3 307 571,32 –3 028 853,27
Toimitilakulut –699 428,91 –716 491,29
Puhelin-, tietoliikenne- ja toimistokulut –716 224,20 –784 196,28
Markkinointikulut –150 423,49 –43 366,73
Matkakulut –36 211,76 –55 331,71
Edustuskulut –368,35 –1 677,66
Muut liiketoiminnan kulut –97 600,33 –95 456,82
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä –5 007 828,36 –4 725 373,76
2.5 Rahoitustuotot ja -kulut
Rahoitustuotot
Korkotuotot 163,49 1 335,49
Valuuttakurssivoitot 0,00 0,00
Muut tuotot arvopapereista 296 125,64 32 051,71
Rahoitustuotot yhteensä 296 289,13 33 387,20
Rahoituskulut
Korkokulut –982,59 –547,56
Valuuttakurssitappiot –68,26 –344,46
Muut kulut arvopapereista –2 976,07 0,00
Rahoituskulut yhteensä –4 026,92 –892,02
2.6 Tilintarkastajien palkkiot
Tilintarkastuspalkkiot –14 113,82 –19 507,32
Muut palkkiot –16 223,84 –16 709,34
Tilintarkastajien palkkiot yhteensä –30 337,66 –36 216,66
3 Taseen vastaavaa koskevat liitetiedot 2021 2020
3.1 Pysyvien vastaavien muutokset
Aineettomat hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 498 302,58 498 302,58
Tilikauden lisäykset 0,00 0,00
Hankintameno 31.12. 498 302,58 498 302,58
Kertyneet poistot 1.1. –473 884,80 –451 706,33
Tilikauden poistot –9 821,82 –22 178,47
Kertyneet poistot 31.12. –483 706,62 –473 884,80
Tasearvo 31.12. 14 595,96 24 417,78
Aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 1 082 945,15 1 082 945,15
Tilikauden lisäykset 0,00 0,00
Tilikauden vähennykset 0,00 0,00
Hankintameno 31.12. 1 082 945,15 1 082 945,15
Kertyneet poistot 1.1. –954 695,66 –911 946,02
Tilikauden poistot –32 062,20 –42 749,64
Kertyneet poistot 31.12. –986 757,86 –954 695,66
Tasearvo 31.12. 96 187,29 128 249,49
Yhtiöllä ei ole poistoeroa.
3.3 Saamiset
Matkaennakot 4 672,61 7 418,71
Muut saamiset yhteensä 4 672,61 7 418,71
3.4 Siirtosaamiset
Kulujaksotukset 11 679 746,20 655 330,07
Siirtosaamiset yhteensä 11 679 746,20 655 330,07
3.5 Rahoitusarvopaperit Kirjanpitoarvo Kirjanpitoarvo
Muut osakkeet ja osuudet
Rahasto-osuudet 2 206 864,00 2 203 374,80
2 206 864,00 2 203 374,80
Markkina-arvo Markkina-arvo
2 241 020,04 2 513 467,72
2 241 020,04 2 513 467,72
Kirjanpito-arvo Kirjanpito-arvo
Eläkesijoitus 529 000,00 555 675,33
529 000,00 555 675,33
Markkina-arvo Markkina-arvo
585 821,52 555 675,33
585 821,52 555 675,33
Kirjanpito-arvo Kirjanpito-arvo
Kapitalisaatiosopimus 300 000,00 0,00
300 000,00 0,00
Markkina-arvo Markkina-arvo
310 126,58 0,00
310 126,58 0,00
Rahoitusarvopaperit yhteensä kirjanpitoarvo 3 035 864,00 2 759 050,13
4 Taseen vastattavaa koskevat liitetiedot 2021 2020
4.1 Oma pääoma
Sidottu oma pääoma
Osakepääoma 1.1. 5 000 000,00 5 000 000,00
Osakepääoman alennus 0,00 0,00
Osakepääoma 31.12. 5 000 000,00 5 000 000,00
Sidottu oma pääoma yhteensä 5 000 000,00 5 000 000,00
Vapaa oma pääoma
Vapaan pääoman rahasto 1.1. 2 968 128,27 2 968 128,27
Vapaan pääoman rahaston vähennys 0,00 0,00
Vapaan pääoman rahasto 31.12. 2 968 128,27 2 968 128,27
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 1.1. 137 877,64 1 861 094,91
Eläkesijoituksen korjaus tilikaudelta 2020 –26 675,33 0,00
Voitto/tappio edellisiltä tilikausilta 31.12. 111 202,31 1 861 094,91
Tilikauden voitto/tappio –1 251 791,88 –1 723 217,27
Vapaa oma pääoma yhteensä 1 827 538,70 3 106 005,91
Oma pääoma yhteensä 31.12. 6 827 538,70 8 106 005,91
Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 31.12.
Vapaan pääomanrahasto 2 968 128,27 2 968 128,27
Edellisten tilikausien voitto 111 202,31 1 834 419,58
Tilikauden tappio –1 251 791,88 –1 723 217,27
Voitonjakokelpoiset varat 1 827 538,70 3 079 330,58
4.2 Pakollinen varaus
Eläkevastuu aikaisemmilta vuosilta 523 574,00 477 452,00
4.3 Lyhytaikainen vieras pääoma
Siirtovelat
Vuosilomapalkat sosiaalikuluineen 1 199 550,50 1 156 710,13
Palkkavelat sosiaalikuluineen 232 832,85 209 145,03
Työnantajan pakolliset vakuutusmaksut 310,23 0,00
Kulujaksotukset tilikaudelle 16 366 906,73 1 098 825,48
Siirtovelat yhteensä 17 799 600,31 2 464 680,64
5 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot
5.1 Lähipiirin liiketoimet
Yhtiön liikevaihdosta 2 561 273,61 euroa (20,9 %) tulee budjettivaltiolta tai budjettivaltion ulkopuolisilta valtioon sidoksissa olevilta organisaatioilta sekä kunnilta ja muilta kuntapuolen organisaatioilta asiantuntijapalveluiden myynnistä.
5.2 Vakuudet ja vastuut
Muut omat vastuut
Vuokravastuut alle vuoden 815 753,76 795 137,22
Vuokravastuut yli vuoden 840 226,37 1 654 476,28
Leasing-vastuut alle vuoden 79 989,67 75 076,75
Leasing-vastuut yli vuoden 132 869,43 196 076,89
Vakuudet ja vastuut yhteensä 1 868 839,23 2 720 767,14
Sähkön johdannaissopimukset
Markkina-arvo 45 198 267,10 3 446 239,94
Suojatun volyymin arvo (kohde-etuus) 65 869 911,00 73 141 788,48

Valtion sähkönhankinta toteutetaan keskitetysti Hanselin puitesopimuksella ja siihen liittyy sähkön hinnan suojaaminen hyödykejohdannaisilla valtion sähkön suojausstrategian mukaisesti. Hansel vastaa portfolion hallinnoinnista ja on johdannaissopimusten vastapuoli asiakkaidensa puolesta. Hanselin käyttämät vastapuolet ovat kaikki suuria toimijoita alalla ja Hansel hajauttaa portfoliota eri vastapuolille riskin pienentämiseksi. Tällä hetkellä mahdollisia vastapuolia on kuusi kappaletta. Johdannaiskauppa on Hanselille läpikulkuerä, siihen liittyvät kulut ja tuotot laskutetaan täysmääräisenä edelleen Hansel-portfolioon liittyneiltä asiakkailta. Johdannaisten markkina-arvoja ei ole kirjattu taseeseen.

Hanselin asettama sähkönhankinnan seurantaryhmä vastaa valtion sähkönhankinnan ohjauksesta ja seurannasta ja tekee tarvittaessa esityksiä sähkönhankinnan kehittämiseksi. Seurantaryhmän koollekutsujana toimii Hanselin kategoriapäällikkö. Hanselin edustajat tapaavat säännöllisesti valtiovarainministeriön edustajia sähkönhankintaan liittyen.

Valtion sähkönhankinnan suojausstrategiasta päättää valtiovarainministeriö. Strategian toteutuksesta vastaa Hansel ja strategian mukaisista yksittäisistä suojaustapahtumista sekä niiden ajoituksista päättää Hanselin kilpailuttama salkunhoitaja. Suojauksia on tehty suojausstrategian mukaisesti aina vuoteen 2026 asti.

5.3 Kesken olevat oikeudenkäynnit

Hanselilla oli vuoden 2021 lopussa markkinaoikeudessa vireillä yksi valitus. Yhtiö sai vuonna 2021 markkinaoikeudesta viisi päätöstä. Kolmessa jutussa valitukset hylättiin ja kahdessa jutussa valituksen peruutuksen johdosta asioiden käsittely jäi sillensä. Hansel sai vuonna 2021 korkeimmasta hallinto-oikeudesta samasta palvelukokonaisuudesta kaksi päätöstä, joissa valituksien peruuttamisien johdosta lausuminen asioissa esitetyistä vaatimuksista raukesi.

5.4 Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat

Koronapandemialla on edelleen negatiivinen vaikutus Hanselin liiketoimintaan. Asia on huomioitu yhtiön talouden suunnittelussa, mutta pandemia on lisännyt epävarmuustekijöitä. 24.2.2022 alkanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt epävarmuustekijöitä. Tällä on vaikutusta erityisesti Hanselin energiakategoriaan.