Selvitimme päästömme

Hanselilla on ollut jo yli kymmenen vuoden ajan käytössä ympäristöohjelma, jonka avulla on kartoitettu päästöjä ja asetettu tavoitteita niiden vähentämiseksi. Tämä on jo antanut melko hyvän kuvan organisaation päästöistä. Keväällä 2021 kuitenkin päätimme irtautua WWF:n Green Office -⁠⁠⁠⁠ympäristöjärjestelmästä ja paneutua syvällisemmin päästölaskentaan yhdessä kilpailutetun konsultin kanssa.

Hanselin asiakkaiden käytössä olevaan Hankintapulssi-työkaluun on yhdessä Suomen ympäristökeskuksen kanssa kehitetty laskuri, joka kuvaa organisaatioiden elinkaariset ilmastopäästöt ostolaskujen perusteella, keskimääräisillä päästökertoimilla (ENVIMAT-malli). Lähes kaikki päästöjä tuottava ostetaan, joten Hankintapulssin päästölaskuri antaa jo hyvin kattavan kuvan päästöistä. Mutta keskimääräiset päästökertoimet eivät tee eroa esimerkiksi sekasähkön ja vihreän sähkön välillä.

GHG-protokollalla luotettavampi tulos

Näillä kahdella edellä mainitulla tavalla lasketut päästölukemat poikkesivat kuitenkin hyvin voimakkaasti toisistaan, joten halusimme Hanselissa lisätä ymmärrystämme asiasta ja lasketuttaa ulkopuolisella konsultilla kansainvälisesti laajasti käytetyn Greenhouse Gas- eli GHG-protokollan mukaisen hiilijalanjäljen organisaatiollemme.

”Yhteensä hiilijalanjälkemme oli 530 t, mikä vastaa noin 62 keskivertosuomalaisen aiheuttamia vuotuisia päästöjä.”

Standardin mukaisesti päästöt jaetaan kolmeen kategoriaan eli scopeen. Scope 1 sisältää suorat yrityksen omistamista tai hallinnoimista lähteistä tulevat päästöt. Tällaisia olisivat esimerkiksi yrityksen omistaman tehtaan piipusta tulevat päästöt tai yrityksen hallinnoimien ajoneuvojen pakoputkista tulevat päästöt. Hanselilla scope 1 -⁠⁠päästöjä ei tunnistettu ollenkaan. Scope 2 sisältää energiankulutuksen epäsuorat päästöt, eli käytännössä sähkön ja kaukolämmön päästöt. Scope 3 kattaa kaiken muun, kuten laitehankinnat, työsuhdeautot, liikematkustuksen, energiankulutuksen välilliset päästöt, jätehuollon ja muut hankinnat.

GHG-protokollan mukaan scope 1 ja 2 ovat niin sanotusti pakollisia eli ne lasketaan aina. Niiden lisäksi organisaation hiilijalanjälkilaskelmaan lisätään scope 3 -⁠⁠luokasta merkittävimmät päästölähteet. Hyödynsimme Hankintapulssin päästökertoimia ja kirjanpidon aineistoja scope 3:n päästöjen laskennassa.

Laskennan lopputulos vuosien 2021 ja 2020 osalta

GHG-protokollan mukainen laskenta antoi päästöiksemme scope 1:n osalta 0 t molemmilta vuosilta. Scope 2:n osalta vuoden 2021 luku on 65 tCO2e (54 tCO2e vuonna 2020). Voisimme ilmoittaa Hanselin hiilijalanjäljeksi pakollisen scope 1 & 2 -⁠⁠⁠lukeman, joka oli 65 tonnia. Halusimme kuitenkin laskennan kattavan päästömme mahdollisimman kattavasti, joten otimme myös scope 3:n mukaan lähes kokonaisuudessaan. Scope 3 -⁠⁠⁠päästöt olivat meillä 582 t (713 t vuonna 2020) ja ilman Hilma-palvelua 466 t (603 t vuonna 2020). Scope 3 -⁠⁠⁠päästöistä saimme laskettua suurimman osan Hankintapulssin avulla yleisillä päästökertoimilla ja osan tarkemmin konsultin avulla. Yhteensä hiilijalanjälkemme on 530 t (657 t vuonna 2020) ilman Hilma-palvelua. Pohdimme pitkään sitä, miten läpilaskutettavien palvelujen hiilijalanjälki pitäisi kohdistaa. Totesimme, että Hilma-palvelun osalta se kuuluu ennemminkin palvelun tilaajalle eikä Hanselille.

Rajauksilla on äärimmäisen suuri merkitys päästölaskennassa. Hilma-palvelun lisäksi toinen rajaus, jonka teimme, oli se, että jätimme työntekijöiden kodin ja työpaikan väliset matkat laskennan ulkopuolelle. Syitä tähän rajaukseen oli muun muassa se, että koronasta johtuen arviolta 90 prosenttia henkilöstöstä on tehnyt työt etänä kotoaan, eikä näitä matkoja ole tullut. Kun teemme laskentaa Hanselissa tulevina vuosina, on tärkeää, että pidämme rajaukset samoina, jotta eri vuosien tulokset ovat vertailukelpoisia.

Hanselin oman toiminnan päästöt

2021 2020 Muutos-%
Kokonais­päästöt (pl. Hilma),
(Scope 1–3), tCO2-ekv
530 (62*) 657 (76*) –19
Kokonais­päästöt (sis. Hilma),
(Scope 1–3), tCO2-ekv
646 (75*) 767 (89*) –16
Scope 1,
tCO2-ekv
0 0 0
Scope 2,
tCO2-ekv
65 54 20
Scope 3 (pl. kirjanpidon/Envimatin data),
tCO2-ekv
37 170 –78**
Scope 3 (pl. Hilma),
tCO2-ekv
466 603 –23
Scope 3 (sis. Hilma),
tCO2-ekv
582 713 –23
Päästöt työntekijää kohden, tCO2-ekv/hkl (htv) (ml. kirjanpito/
Envimat)
4,6 5,9 –23
Päästöt työntekijää kohden, tCO2-ekv/hkl (htv) (pl. kirjanpidon/
Envimatin data)
0,9 2,0 –57
*Suluissa annettu tieto, kuinka monen keski­vertosuomalaisen vuotuisia päästöjä kokonaispäästöt vastaavat.
**Vuonna 2021 tehtiin vain työvälineiden täydennyshankintoja, minkä vuoksi päästövähennys oli merkittävä.
Vuonna 2020 hankittiin tietokoneet koko henkilöstölle.

 

Hanselin päästöt vuonna 2021 koostuivat seuraavista: 48 % muut ostopalvelut (pl. Hilma), 33 % IT-palvelut, 12 % kaukolämmön suorat päästöt, 3 % työsuhdeautojen polttoaineiden käyttö, 1 % kaukolämmön epäsuorat päästöt, liikematkustus, hankinnat omaan käyttöön (IT-laitteet), työsuhdeautojen polttoaineiden valmistuksen päästöt, 0 % sähkön epäsuorat ja suorat päästöt, jätteiden käsittely (sis. kuljetukset) sekä vesi ja jätevesi.

 

Hanselin päästöt vuonna 2020 koostuivat seuraavista: 37 % muut ostopalvelut (pl. Hilma), 29 % IT-palvelut, 20 % hankinnat omaan käyttöön (IT-laitteet), 8 % kaukolämmön suorat päästöt, 3 % työsuhdeautojen polttoaineiden käyttö, 1 % kaukolämmön epäsuorat päästöt, liikematkustus, työsuhdeautojen polttoaineiden valmistuksen päästöt, 0 % sähkön epäsuorat ja suorat päästöt, jätteiden käsittely (sis. kuljetukset) sekä vesi ja jätevesi.