Henkilöstö ja organisaatio

Hanselissa oli voimassa olevia työsuhteita 31.12.2021 yhteensä 124 (118 henkilöä 31.12.2020, 116 henkilöä 31.12.2019). Henkilöiden keskimääräinen työpanos vuonna 2021 oli 116 (111 vuonna 2020, 101 vuonna 2019). Vuoden 2021 lopussa naisten osuus henkilöstöstä oli 59 prosenttia ja yhtiön johtoryhmässä 71 prosenttia. Työntekijöiden keski-ikä oli 43 vuotta. Tilikauden lopussa 99 prosenttia työsuhteista oli vakituisia (97 prosenttia vuonna 2020, 99 prosenttia vuonna 2019).

Hanselin henkilöstö on korkeasti koulutettua. Työntekijöistä kahdella prosentilla on tohtorin tutkinto, 57 prosentilla ylempi korkeakoulututkinto ja viidellä prosentilla ylempi ammattikorkeakoulututkinto. Alempi korkeakoulututkinto on 10 prosentilla ja ammattikorkeakoulututkinto 14 prosentilla, keskiasteen tutkinnon suorittaneita on 10 prosenttia ja ilman ammatillista tutkintoa on kaksi prosenttia. Koko yhtiön vakituinen henkilöstö kuuluu tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Tulospalkkioiden osalta Hanselissa noudatetaan talouspoliittisen ministerivaliokunnan antamia ohjeita yritysjohdon ja avainhenkilöiden palkitsemisesta.

Vuoden 2021 aikana yhtiöön palkattiin 12 uutta työntekijää, joista yksi tuli määräaikaiseen työsuhteeseen. Vuoden aikana yhtiön palveluksesta lähti seitsemän työntekijää. Lähtijöistä viisi irtisanoutui, yksi siirtyi eläkkeelle ja yhden määräaikainen työsopimus päättyi. Irtisanoutuneiden kanssa käydään lähtöhaastattelu palautteen saamiseksi.

Työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä kartoitetaan säännöllisesti noin kahden vuoden välein. Vuonna 2021 mittausta ei toteutettu. Edellinen mittaus on vuodelta 2020, jolloin vastausten keskiarvo oli 3,87 asteikolla 1–5. Hansel kannustaa työntekijöitään kehittämään osaamistaan. Vuonna 2021 hanselilaiset osallistuivat keskimäärin neljään koulutuspäivään. Esimiehille järjestetään säännöllisesti koulutus- ja keskustelutilaisuuksia esimiestyöhön liittyen. Koko yhtiötä osallistava arvo- ja yrityskulttuurikeskustelu käytiin vuonna 2021 ja lokakuussa johtoryhmä hyväksyi yhtiön arvotyöryhmän esityksestä uudet arvot: arvostava ja innostava työyhteisö sekä osaava ja vastuullinen kumppani.