Rahoituslaskelma

 1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020
Liiketoiminnan rahavirta:
Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä (+/–) –1 251 791,88 –1 723 217,27
Oikaisut liikevoittoon (+/–):
Suunnitelman mukaiset poistot 41 883,98 64 928,10
Rahoitustuotot ja -kulut –292 262,21 –32 495,18
Muut oikaisut 19 446,67 39 004,00
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta –1 482 723,44 –1 651 780,35
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys –10 197 866,99 –778 536,19
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys 14 859 267,06 5 825,84
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 3 178 676,63 –2 424 490,70
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista –4 026,92 –892,02
Saadut korot liiketoiminnasta 296 289,13 33 387,20
Maksetut välittömät verot (–) 0,00 0,00
Liiketoiminnan rahavirta (A) 3 470 938,84 –2 391 995,52
Investointien rahavirta:
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (–) 0,00 0,00
Investointien rahavirta (B) 0,00 0,00
Rahoituksen rahavirta:
Maksetut osingot ja muu voitonjako (–) 0,00 0,00
Rahoituksen rahavirta (C) 0,00 0,00
Rahavarojen muutos (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (–) 3 470 938,84 –2 391 995,52
Rahavarat tilikauden alussa 9 040 977,16 11 432 972,68
Rahavarat tilikauden lopussa 12 511 916,00 9 040 977,16
3 470 938,84 –2 391 995,52