Tase

VASTAAVAA 31.12.2021 31.12.2020
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 14 595,96 24 417,78
14 595,96 24 417,78
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 96 187,34 128 249,50
96 187,34 128 249,50
Pysyvät vastaavat yhteensä 110 783,30 152 667,28
Vaihtuvat vastaavat
Saamiset
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 2 363 355,33 3 152 890,52
Muut saamiset 4 672,61 7 418,71
Siirtosaamiset 11 679 746,20 655 330,07
14 047 774,14 3 815 639,30
Rahoitusarvopaperit
Muut osakkeet ja osuudet 3 035 864,00 2 759 050,13
3 035 864,00 2 759 050,13
Rahat ja pankkisaamiset 9 476 052,00 6 281 927,03
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 26 559 690,14 12 856 616,46
VASTAAVAA YHTEENSÄ 26 670 473,44 13 009 283,74
VASTATTAVAA 31.12.2021 31.12.2020
Oma pääoma
Osakepääoma 5 000 000,00 5 000 000,00
Vapaa pääoma
Vapaan pääoman rahasto 2 968 128,27 2 968 128,27
Edellisten tilikausien tulos 111 202,31 1 861 094,91
Tilikauden voitto (tappio) –1 251 791,88 –1 723 217,27
Oma pääoma yhteensä 6 827 538,70 8 106 005,91
Pakolliset varaukset
Muut pakolliset varaukset 523 574,00 477 452,00
Vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Saadut ennakot 0,00 15 209,10
Ostovelat 776 642,85 1 290 056,05
Muut velat 743 117,58 655 880,04
Siirtovelat 17 799 600,31 2 464 680,64
19 319 360,74 4 425 825,83
Vieras pääoma yhteensä 19 319 360,74 4 425 825,83
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 26 670 473,44 13 009 283,74