Tuloslaskelma

 

1.1.–31.12.2021 1.1.–31.12.2020
Liikevaihto 12 273 051,38 11 465 261,82
Liiketoiminnan muut tuotot 1 880 962,94 1 666 379,25
Henkilöstökulut
Palkat ja palkkiot 8 841 352,64 8 485 343,55
Henkilösivukulut
Eläkekulut 1 507 084,29 1 321 911,97
Muut henkilösivukulut 299 919,14 289 796,14
Henkilöstökulut yhteensä 10 648 356,07 10 097 051,66
Poistot ja arvonalentumiset
Suunnitelman mukaiset poistot 41 883,98 64 928,10
Liiketoiminnan muut kulut 5 007 828,36 4 725 373,76
Liikevoitto (-tappio) –1 544 054,09 –1 755 712,45
Rahoitustuotot ja -kulut
Muut korko- ja rahoitustuotot
Muilta 296 289,13 33 387,20
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Muille –4 026,92 –892,02
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 292 262,21 32 495,18
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja –1 251 791,88 –1 723 217,27
Tuloverot
Tilikauden verot 0,00 0,00
Tilikauden voitto (tappio) –1 251 791,88 –1 723 217,27