Julkisia hankintoja kehitetään yhdessä

Hankinta-Suomi-toimenpideohjelmassa kaikki kahdeksan teemaryhmää aloittivat toimintansa ja strategiassa mainittujen reilujen 30 ensivaiheen toimenpiteiden toteuttaminen käynnistyi vuonna 2021. Sen lisäksi, että me Hanselissa edistämme yhteishankinnoillamme kansallisen julkisten hankintojen strategian toteutumista, olemme osallistuneet useamman toimenpiteen toteutukseen.

Laatimamme kategoriastrategiat varmistavat, että kansallisen julkisten hankintojen strategian tavoitteet huomioidaan soveltuvin osin kaikissa yhteishankinnoissamme. Kehitämme myös jatkuvasti osaamistamme taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden sekä uudistumisen edistämiseksi yhteisissä hankinnoissa. Hanselilaiset osallistuvat aktiivisesti Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomaisen osaamiskeskuksen (KEINO-osaamiskeskus) sekä esimerkiksi edelläkävijähankintayksiköistä koostuvaan Hankinta-Suomen Vaikuttavat hankkijat -⁠verkoston toimintaan.

Hansel on edustettuna jokaisessa Hankinta-Suomen teemaryhmässä. Maria Röykkä on toiminut Strateginen johtaminen -⁠teemaryhmän vetäjänä ja useampi hanselilainen on ollut työssä mukana teemaryhmien avainhenkilöinä ja jäseninä. Toimitusjohtaja Anssi Pihkala toimii Hankinta-Suomen ohjausryhmässä.

Kansallisen julkisten hankintojen strategian ensi vaiheen toimenpiteistä olemme erityisesti osallistuneet seuraavien toimenpiteiden toteutukseen:

  • Hilma-järjestelmän jatkuva kehittäminen
  • Tutkihankintoja.fi-palvelun kehittäminen sekä ostolaskudatan julkaisun edistäminen
  • Strategista johtamista ja strategian toteutumisen seurantaa tukevan Hankintaluotsi-työkalun kehittäminen
  • Vastuullisuuden vähimmäisvelvoitteet -⁠mallipohjat (Code of conduct)
  • Edistetään hankintojen jakamista osiin -⁠opas

Vahva rooli KEINO-osaamiskeskuksessa

Yhdessä muiden KEINO-osaamiskeskuksen organisaatioiden kanssa olemme tuottaneet kansallisesti tietoa hankintojen strategisesta merkityksestä ja hankintojen johtamisesta, käynnistäneet vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelman kokeilujen skaalaamiseksi sekä tukeneet Toimi-projektissa ministeriöiden ja hallinnonalojen kirjanpitoyksiköiden työtä toimintasuunnitelmien laatimisessa kansallisen julkisten hankintojen strategian toimeenpanoon liittyen.

KEINO-osaamiskeskuksessa olemme järjestäneet yhdessä muiden KEINO-organisaatioiden kanssa Hankintojen vaikuttavuuden johtamisen kehitysohjelmaa, KEINO-akatemian jo kolmannen kerran sekä vastanneet ensimäistä kertaa toteutettavista, innovatiivisiin ja sosiaalisesti kestäviin hankintoihin liittyvistä syventävistä kehitysohjelmista (teema-akatemiat). Lisäksi olemme osallistuneet vuonna 2022 alkavien vähähiilisten hankintojen ja kiertotalouden teema-akatemioiden suunnitteluun.

Jotta Hankinta-Suomen asettamien tavoitteiden täyttymistä voitaisiin seurata, käynnisti KEINO syksyllä pilotin hankintojen massadatan analysoinnista. Työhön tarttuivat Hanselin, VTT:n ja SYKEn asiantuntijat. Pilotin puitteissa rakennettiin syksyn kuluessa algoritmipohjainen menetelmä, joka jalostaa hankinnoista syntyvää dataa automaattisesti ajantasaiseksi ja hyödynnettäväksi informaatioksi. Pilotin myötä toimivaksi osoittautunutta ratkaisua jatkokehitetään. Tavoitteena on luoda iteratiivinen, jatkuvasti kehittyvä seurantamalli. Tulevaisuuden visiona on ratkaisu, joka tuottaa arvokasta ja ajantasaista ymmärrystä hankintojen tilasta kansallisella, hankintayksiköiden ja yksittäisten kilpailutusten seurannan tasolla.

Vauhtia innovaatioihin

Hankinta-Suomessa tehty innovaatiotyö ja KEINO-verkoston osaaminen nivoutuivat toisiinsa Business Finlandin johtamassa Innovation Broker -⁠toiminnassa. Valtionvarainministeriön rahoittaman Innovation Broker -⁠toiminnan tavoitteena on vauhdittaa ja tukea innovatiivisten hankintojen toteuttamista parantamalla hankintayksiköiden ja toimittajien välistä tiedonkulkua sekä tuomalla innovaatioita tuottavat yritykset lähemmäksi ostajia ja heidän tarpeitaan.

Toimintamallissa kootaan julkisten hankintayksiköiden innovaatiotarpeita ja tuodaan yritykset mukaan kehittämään ja tuottamaan niihin ratkaisuja. Vuoden 2021 aikana osallistuimme Innovation Broker -⁠toimintamallia koskevan pilotin toteuttamiseen. Pilotin yhteydessä selvitettiin mallin toimivuutta julkishallinnossa kiinteistö- ja rakentamis- sekä sosiaali- ja terveystoimialojen sisällä ulkoisten kehittäjäkumppaneiden kanssa. Työssä hyödynnettiin tuotelanseerausten ja yritysten internetsivujen analysoinnin tarjoamia mahdollisuuksia.