Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö

Hansel on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka tavoitteena on tuottaa julkishallinnolle säästöjä tuloksellisella hankintatoimella. Hanselin asiakkaita ovat ministeriöt ja niiden alaiset virastot, kunnat, kuntayhtymät, sairaanhoitopiirit, Keva ja seurakunnat sekä lisäksi sellaiset julkisoikeudelliset laitokset, joihin valtio tai kunta käyttää määräysvaltaa. Vuonna 2021 aloimme myös valmistautua siihen, että hyvinvointialueet tulisivat asiakkaiksemme. Tämän mahdollistava lakimuutos käsitellään eduskunnassa keväällä 2022.

Hanselin omistavat valtio (65 %) ja Suomen Kuntaliitto (35 %). Yhtiön rooli ja tehtävä yhteishankintayksikkönä on määritelty julkisia hankintoja koskevassa lainsäädännössä, Hansel Oy:tä koskevassa laissa ja valtion hankintastrategiassa. Yhtiö on valtiovarainministeriön omistajaohjauksessa.

Hansel rahoittaa toimintansa toimittajilta perittävällä yhteishankintojen palvelumaksulla ja asiantuntijapalvelujen myynnillä. Palvelumaksu, joka perustuu asiakkaiden tekemiin hankintoihin, voi olla suuruudeltaan enintään 1,50 prosenttia. Keskimääräinen palvelumaksu vuonna 2021 oli 0,88 prosenttia (0,95 prosenttia vuonna 2020).

Hanselin omat hankinnat olivat 5,0 miljoonaa euroa vuonna 2021. Hankinnoissa hyödynnetään yhtiön yhteishankintoja aina, kun se on mahdollista. Jos hankintaan soveltuvaa puitejärjestelyä tai dynaamista hankintajärjestelmää ei ole saatavilla, tehdään hankinnat yhtiön prosessien mukaisesti.

Verojalanjälki

2021 2020 2019 2018
Liikevaihto, tuhatta euroa 12 273 11 465 11 148 10 922
Liikevoitto, tuhatta euroa –1 268 –1 756 –864 –686
Taseen loppusumma, tuhatta euroa 26 655 13 044 14 688 18 711
Maksettavat ja tilitettävät verot, tuhatta euroa 4 698 4 330 4 111 3 589
Investoinnit, tuhatta euroa 0 0 34 175

Organisaatio

Hanselin organisaation muodostaa 124 asiantuntijan henkilökunta. Hallituksen valitsee yhtiökokous ja sen puheenjohtajana toimii Anna-Maija Karjalainen. Hallituksessa on lisäksi neljä muuta jäsentä: varatoimitusjohtaja Timo Reina, Suomen Kuntaliitto ry (varapuheenjohtaja), head of procurement Antti Laakso, Aalto-yliopisto, kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen, Hyvinkään kaupunki ja pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos. Lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuu henkilöstön edustaja Minna Isoherranen, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus. Hallituksen jäsenet eivät ole yhtiön toimivan johdon jäseniä.

Hallitus nimittää Hanselin johtoryhmän yhtiön toimitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmässä oli vuonna 2021 toimitusjohtaja mukaan lukien seitsemän henkilöä: toimitusjohtaja Anssi Pihkala (s. 1963), varatoimitusjohtaja Raili Hilakari (s. 1953), talousjohtaja Kirsi Koivusaari (s. 1966), lakiasianjohtaja Eija Kontuniemi (s. 1966), asiakkuusjohtaja Maritta Mäkelä (s. 1965), kategoriajohtaja Susanna Närvänen (s. 1963) ja digitaalisten palveluiden johtaja Mikko Saavalainen (s. 1979).

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän nimittämisessä noudatetaan valtion omistajaohjauksen periaatteita, jotka varmistavat muun muassa tasa-arvon toteutumisen. Päätöksenteossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia ja Hanselin yhtiöjärjestystä. Yhtiön päätoimipiste sijaitsee Helsingissä, Postitalossa. Lisäksi käytössä on neuvotteluhuone Kuntatalolla. Hanselilla ei ole toimintaa ulkomailla.

Toiminnan eettisyys ja vaatimustenmukaisuus

Compliance-toiminto vastaa eettisten ohjeiden ja liiketoimintaperiaatteiden sekä eettiseen toimintaan liittyvän ohjeistuksen ajantasaisuudesta, tukee henkilöstöä eettiseen toimintaan liittyvissä kysymyksissä, järjestää koulutuksia sekä käsittelee väärinkäytösilmoituksia.

Vuonna 2021 henkilökunnalle järjestettiin virkamiesetiikkaan ja korruption torjuntaan liittyvä tietoisku. Valtion virkamieseettiset periaatteet ja vieraanvaraisuusohjeet uudistuivat keväällä 2021. Hanselin ohjeistuksen todettiin olevan sopusoinnussa omistajiemme, eli valtion ja Kuntaliiton vastaavien ohjeistusten kanssa.

Compliance-tiimin jäsenet esiintyivät joulukuussa yhdessä valtiokonttorin asiantuntijan kanssa myös asiakkaille suunnatussa webinaarissa, jossa käsiteltiin julkisiin hankintoihin liittyviä compliance-näkökulmia, whistleblower-direktiivin sisältöä sekä esiteltiin valtiokonttorin virastoille tarjoamaa ilmiantokanavaa. Hanselin verkkopalvelussa ja asiakaskirjeissä julkaistiin kaksi julkisten hankintojen eettisiin näkökulmiin liittyvää blogia. Julkisten hankintojen neuvontayksikön vieraskynäpalstalla ja asiakaskirjeessä julkaistiin puolestaan Hanselin compliance-toimintaan liittyvä kirjoitus. Hanselin compliance-tiimi antoi henkilökunnalle lisäksi neuvontaa ja tukea eettisissä kysymyksissä. Tiimiin kuuluivat vuonna 2021 lakiasianjohtaja Eija Kontuniemi, johtava lakimies Kirsi Kunnas-Leinonen, henkilöstöpäällikkö Minna Hälvä ja kategoriapäällikkö Jani Mäkinen.

Vuonna 2021 Hanselin ilmiantokanavaan tehtiin yksi ilmoitus. Ilmoitus ei koskenut Hanselin työntekijää. Ilmoitus käsiteltiin asianomaisten henkilöiden kanssa.

Tietoturva

Hanselissa on tietoturvaryhmä, joka vastaa myös tietosuojaan liittyvistä asioista. Ryhmän jäsenet ovat eri osa-alueiden asiantuntijoita ja ryhmän vetämisestä vastaa Hanselin tietoturvapäällikkö. Vuonna 2021 turvallisuuteen liittyvä kehitystyö painottui erityisesti hankintojen tietosuojaan. Tietoturvan osalta tehtiin tietoturva-auditointeja sekä Hanselin omiin järjestelmiin että asiakkaille tarjottaviin työkaluihin, kuten Ajoneuvopalveluun ja Hankintaluotsiin.

Liiketoiminta

Hanselin liiketoiminta on jaettu kolmeen alueeseen: yhteishankintoihin, kilpailutuspalveluihin sekä hankintatoimen kehittämispalveluihin. Yhteishankintayksikkö edistää toiminnallaan julkisen hallinnon tuottavuutta, laadukkaiden julkisten hankintojen tekemistä ja toimittajien tasapuolista kohtelua. Hanselin tavoitteena on järjestää tarjouskilpailut siten, että markkinat toimivat tehokkaasti ja kilpailua syntyy.

Yhtiön liiketoimintaan liittyviä riskejä kartoitetaan yhdessä ulkopuolisen riskiasiantuntijan kanssa riskimatriisin avulla säännöllisin väliajoin. Riskikartoitus toteutettiin vuonna 2021.

 

Hanselin liiketoiminnan alueet

Yhteishankinnat

Yhteishankinnat tarkoittavat puitejärjestelyjä ja dynaamisia hankintajärjestelmiä, joiden kautta Hanselin asiakkaat voivat hankkia tuotteita ja palveluita. Yhteishankintasopimuksissa sovitaan yleiset ehdot, kuten hankinnan kohde, hinnat sekä osapuolten vastuut ja velvoitteet. Käyttämällä Hanselin sopimusta asiakas voi varmentaa hankinnan lainmukaisuuden, asemansa turvaavat sopimusehdot sekä helpottaa sopimus- ja toimittajahallintaa. Hansel tarkastaa yhteishankinnoissa toimittajien soveltuvuuden ja valvoo myös sopimuskaudella toimittajan sopimus- ja yhteiskunnallisten velvoitteiden noudattamista sekä toimittajan vakavaraisuutta.

Säästöjä syntyy, kun tuotteita ja palveluita kilpailutetaan kerralla riittävän suurille hankintamäärille ja mahdollisimman monen asiakkaan tarpeisiin. Yhteishankinnat tuottavat julkishallinnolle huomattavia säästöjä sekä hankintojen hinnoissa että prosessikustannuksissa.

Kilpailutuspalvelut

Kilpailutuspalvelut ovat tarpeen, kun hankinnan kohteesta ei ole tarjolla yhteishankintasopimusta. Hanselin kilpailuttamiskonsultit ja lakimiehet ovat perehtyneet julkisiin hankintoihin, kilpailuttamiseen ja sopimusoikeuteen. Asiantuntijapalvelujen käytöllä asiakas voi varmistua siitä, että hankinnat kilpailutetaan sääntöjen mukaisesti, mahdollisimman hyvillä sopimusehdoilla sekä hinta-, laatu- ja vastuullisuustekijät huomioituina. Tämä vapauttaa asiakkaan työaikaa muihin tehtäviin, pienentää hankintayksikön riskejä ja edistää parhaiden käytäntöjen jakamista.

Hankintatoimen kehittäminen

Kehittämispalvelumme tähtää asiakkaiden hankintatoiminnan tehostamiseen ja tuloksellisuuden parantamiseen. Asiakastoimeksiannoissa pääroolissa ovat kehityspäälliköt, mutta käytettävissä on Hanselin koko osaaminen. Kehittämispalvelut voivat liittyä jonkin asiakkaan hankintatoimessa esiintyvän ongelman ratkaisemiseen tai palvelu voi olla kokonaisvaltaista hankintojen ohjauksen, organisoinnin tai toteutuksen analysointia, kehittämistä ja muutosjohtamista sekä henkilöstön valmentamista. Kehittämistoimeksiannon sisältö räätälöidään aina tapauskohtaisesti asiakkaan toiveiden mukaan ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä.