GRI-indeksi

Hanselin vastuullisuusraportti on laadittu noudattaen GRI-standardin core-tasoa. Standardit ovat vuoden 2016 mukaisia.

Organisaation taustakuvaus
GRI-tunnus GRI-selite Linkitys Hanselin olennaisuusteema / Puutteet rapor­toinnissa
102-1 Raportoivan organisaation nimi Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö
102-2 Tärkeimmät toiminnot, tavaramerkit, tuotteet ja palvelut Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö
102-3 Yhtiön pääkonttorin sijainti Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö
102-4 Toimintojen sijainti Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö
102-5 Omistusrakenne ja yhtiömuoto Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö
102-6 Markkina-alueet Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö

Kilpailutuksiin saatiin hyvin tarjouksia

102-7 Organisaation koko Henkilöstömäärä jatkoi kasvua

Tunnusluvut ja taloudellinen asema

Henkilöstö ja organisaatio

102-8 Tiedot henkilöstöstä ja työntekijöistä Henkilöstömäärä jatkoi kasvua Tunnusluku ei ole soveltuva a- ja c-kohtien osalta: Sukupuolijakauma on kerrottu vain kokonaishenkilömäärästä, koska se on verrattain pieni, eikä tarkempi erittely olisi tarkoituksenmukainen.
102-9 Toimitusketju Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö
102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa Kilpailutuksiin saatiin hyvin tarjouksia Tunnusluku ei ole kaikilta osin soveltuva: Organisaatiossa ei tapahtunut muutoksia 2021.
102-11 Varovaisuuden periaatteen soveltaminen Vastuullisuuden johtaminen Tunnusluku ei ole soveltuva: Hanselin toiminnalla ei ole suoria ympäristövaikutuksia, kun yhtiöllä ei ole omaa tuotantoa. Vastuullisuusanalyysissä käsitellään välillisiä vaikutuksia.
102-12 Ulkopuoliset aloitteet Julkisia hankintoja kehitetään yhdessä
102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Yhteishankintayksikön toiminta
Strategia
102-14 Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajalta

Katsaus vuoden 2021 tapahtumiin

102-15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Riskit ja riskien hallinta
Liiketoiminnan eettisyys
102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Integraatiostrategian toteutus edennyt hyvin

Arvokeskustelu innosti henkilöstöä

Liiketoimintaperiaatteet verkkosivuillamme

Julkisten hankintojen avoimuus ja läpinäkyvyys

Harmaan talouden torjunta

102-17 Toiminnan eettisyyteen liittyvä neuvonanto ja väärinkäytösten ilmoittaminen Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö

Katsaus vuoden 2021 tapahtumiin

Julkisten hankintojen avoimuus ja läpinäkyvyys

Harmaan talouden torjunta

Hallinnointi
102-18 Kuvaus hallintorakenteesta sekä yritysvastuun johtamisesta Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö

Vastuullisuuden johtaminen

102-19 Vastuunjako yritysvastuuasioissa Vastuullisuuden johtaminen
102-20 Yritysvastuun vastuuhenkilöt ja raportointisuhteet Vastuullisuuden johtaminen
102-24 Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten valintaprosessi Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö Tunnusluku ei ole soveltuva (b): Hanselilla ei ole henkilövalintoihin omaa toimintamallia vaan noudatamme valtion omistajaohjauksen periaatteita.
102-32 Yritysvastuuraportin hyväksyminen Vastuullisuuden johtaminen
Sidosryhmävuorovaikutus
102-40 Luettelo sidosryhmistä Sidosryhmämme
102-41 Työehtosopimukset Henkilöstö ja organisaatio Hanselissa on käytössä oma, toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus. Tähän kuuluu koko henkilökunta lukuun ottamatta yhtiön toimitusjohtajaa.
102-42 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta Sidosryhmämme
102-43 Sidosryhmätoiminta Webinaarit kiinnostivat sidosryhmiämme Asiakkaiden ja toimittajien tukeminen, sitouttaminen sekä ohjaaminen
102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Toimitusjohtajalta

Julkisia hankintoja kehitetään yhdessä

Raportointiperiaatteet
102-45 Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yksiköt Yhtiön tilinpäätös kattaa koko toiminnan. Hansel ei ole konserni.
102-46 Raportin sisällön ja aiheiden laskentarajojen määrittely Olennaisuusarvio
102-47 Luettelo olennaisista aiheista Olennaisuusarvio
102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Vastuullisuuden johtaminen
102-49 Muutokset raportoinnissa Vastuullisuuden johtaminen

Selvitimme päästömme

Yhtiö luopui Green Office -ympäristöohjelmasta 2021.
102-50 Raportointikausi Vastuullisuuden johtaminen
102-51 Edellisen raportin päiväys Vastuullisuuden johtaminen
102-52 Raportointijakso Vastuullisuuden johtaminen
102-53 Yhteystiedot lisätiedoille Vastuullisuuden johtaminen
102-54 GRI-standardien mukaisuus Vastuullisuuden johtaminen
102-55 GRI-sisältövertailu GRI-indeksi
102-56 Ulkoinen varmennus Riippumaton varmennusraportti
Johtamiskäytäntö
103-1 Olennaiset aiheet ja niiden laskentarajat Olennaisuusarvio
103-2 Johtamistavan ja sen osa-alueiden kuvaus Vastuullisuuden johtaminen

Olennaisuusarvio

103-3 Johtamistavan tehokkuuden arviointi Vastuullisuuden johtaminen

Olennaisuusarvio

Taloudelliset vaikutukset
201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Yhteishankintojen tarjonta laajentui

Tunnusluvut ja taloudellinen asema

Integraatiostrategian toteutus edennyt hyvin

Tehokkaat hankinnat koko julkiselle sektorille

Hansel tehostaa julkista taloutta kilpailuttamalla yhteishankintoja sekä auttamalla asiakkaitaan kilpailuttamaan omia hankintojaan ja kehittämään hankintojensa johtamista.

Välilliset taloudelliset vaikutukset
203-2 Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset Integraatiostrategian toteutus edennyt hyvin

Kilpailutuksiin saatiin hyvin tarjouksia

Tehokkaat hankinnat koko julkiselle sektorille

Markkinoiden toimivuus ja hyvät kilpailuttamiskäytännöt

Lahjonnan ja korruption vastaisuus
205-2 Lahjonnan ja korruption vastainen koulutus Hansel – julkishallinnon yhteishankintayksikkö Julkisten hankintojen avoimuus ja läpinäkyvyys

Harmaan talouden torjunta

Koulutus on jatkuvaa ja suunnattu koko henkilöstölle, minkä vuoksi eriteltyjä tunnuslukuja ei ole saatavilla. Vuonna 2021 järjestettiin koulutus virkamiesetiikasta. Tallenne on pysyvästi henkilöstön nähtävissä.

Toimittajien ympäristöarvioinnit
Hansel 1 Vastuullisuustunnuksen saaneiden yhteishankintojen % Vastuullisuuden johtaminen Ilmasto- ja ympäristövastuulliset hankinnat

Hansel myöntää yhteishankinnalle vastuullisuustunnuksen, jos tietyt kriteerit täyttyvät. Mittaamme tunnuksia saaneiden yhteishankintojen osuutta kaikista yhteishankinnoista.

308-2 Negatiiviset ympäristövaikutukset toimitusketjussa ja tehdyt toimenpiteet Vastuullisuuden johtaminen Ilmasto- ja ympäristövastuulliset hankinnat

Hanselin vastuullisuusanalyysissä arvioidaan hankinnan tavoiteltavia positiivisia ympäristövaikutuksia, hankinnan negatiivisia ympäristövaikutuksia sekä keinoja näiden haittojen vähentämiseen tai tavoitteiden saavuttamiseen. Vuoden 2021 lopussa Hanselilla oli yli 800 sopimustoimittajaa, joiden lukumäärä vaihtelee. Ympäristötunnus myönnetään Hanselissa yhteishankinnalle, ei sopimustoimittajalle.

Koulutus
404-1 Koulutuspäivät Henkilöstömäärä jatkoi kasvua Hyvinvoiva ja osaava työyhteisö